سردار نقدی: اگر عشق‌ورزی در جامعه ترویج یابد، اثری از مشکلات باقی نمی‌ماند