ششمین تأمین مالی شرکت ملی نفت به ارزش 4 هزار میلیارد ریال