واگذاری یک تریلیون و ۴۲۰ میلیارد ریال سهم دولتی در ۱۵ سال گذشته