قرار گرفتن ایران در میان کشورهای دارنده دانش فنی هیترهای تابشی