کمپ کاله به زودی از بین می‌رود/ کودکان کمپ به انگلیس می‌روند