تبلیغات بانک ملی ایران تنها از رسانه‌های داخلی مجاز پخش می‌شود