با انجام سرشماری دقیق برای توزیع اعتبارات دچار مشکل نمی‌شویم