همه نگرانی‌های مربوط به بازی ایران و کره ناشی از عدم شناخت مردم بود