جلسه جامعه روحانیت با احزاب اصولگرا به زودی برگزار می‌شود