روایت سیدحسن خمینی از دو اتفاقی که بخاطرشان احساس شرم و افتخار کرد