گزارش رویترز از عوامل تثبیت کننده قیمت نفت در این هفته