ژنرال دوستم: حلقه هائی درصدد انتقال 7 هزارو 500 داعشی به شمال افغانستان هستند