زمان افزایش سرمایه ۳۸۹ درصدی شرکت فرابورسی مشخص شد