کلینتون، ترامپ را با فاصله زیادی جا گذاشت + نمودار