۵۰ نفر از زندانیان دربند طالبان در «غزنی» آزاد شدند