لشکر کشی داعش به استان حلب برای دفاع از "پایگاه معنوی" خود