دولت به سمت فعالیت اقتصادی محیط زیست محور حرکت می‌کند