دولت به سمت فعالیت اقتصادی محیط زیست‌محور حرکت می‌کند