اوباما شورای امنیت ملی را به ادامه گفت‌و‌گوها درباره سوریه هدایت می‌کند