قزاقستان صادرات نفت از بزرگترین میدان نفتی در دریای خزر را از سرگرفت