تردد بیش از ۲ میلیون و ۱۵۷ هزار خودرو از مسیرهای ارتباطی زنجان