مدیریت زمان مهمترین اولویت در برنامه ریزی اقتصادی است