فعالیت سیاسی سالم، حرکت در مسیر قیام امام حسین(ع) است