شهنازی: موضع کمیته ملی المپیک دفاع از ورزش ایران است/ انتخابات برخی فدراسیونها قابل برگزاری است