امضا یادداشت تفاهم بین دانشگاه یزد با معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا