سفیر سعودی در عراق خبرها درباره جانشین خود را تایید کرد