ساخت آلیاژهای حافظه‌دار با ویژگی حافظه‌پذیری و مغناطوگرمایی