نوسانات و بازار نامطمئن دامدار را از مدار تولید خارج می کند