ارتش آلمان 1.5 میلیارد یورو برای افزایش حضور امنیتی خود هزینه می‌کند