روی سرخ صنعت خودرو با «کتمان زیان»/ خودروسازان چگونه سودآور می شوند