اصلاح قانون کار جاذبه های سرمایه گذاری خورستان را افزایش می دهد