آقای رئیس‌جمهور! باحذف کارت سوخت شاهد فسادهای روزافزون خواهیم بود