علیرضا هادی، مدیرعامل بیمه سرمد استعفا کرد +متن استعفانامه