گروههای مسلح یک شهروند آمریکایی را در نیجر را ربودند