کریدور اقتصادی پاکستان-چین برای افغانستان بسیار مهم است