فرانسه و کبک؛ تقویت همکاری ها در مبارزه با افراط گرایی