سفر رئیس جمهوری فیلیپین به چین: گامی در روشن تر شدن موضع مانیل