اگر ارتش نبود خدا می‌داند چه حوادثی برای کشور پیش می‌آمد