نخستین محصول بورس کالا برای اقتصاد، « شفافیت آماری» است