پلیس فرانسه به سرقت کفش و تلفن همراه آوارگان متهم شد