خبرگزاری فرانسه: دولت سابق لیبی ساختمان های مهم طرابلس را تصرف کرد