عمار حکیم: متاسفم که ترکیه جواب نیکی را با اهانت می‌دهد