رئیس جمهور فرانسه در آستانه نشست لوزان بیانیه صادر کرد