کمپانی HP در سه سال آینده، 4 هزار نفر از نیروهای خود را اخراج می کند