افزایش 10.6 درصدی ثبت نام کنندگان در سامانه انتخاب صادر کننده نمونه سال