ظریف با وزیر خارجه ساحل عاج و نماینده ویژه دولت بنین دیدار می‌کند