طرح تروریستی علیه مسلمانان مهاجر در آمریکا خنثی شد