هشدار به مدیران برای افزایش کنترل ها در پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان/ تبادل فایل فقط از طریق «بستر امن شبکه دولت» +سند