مشارکت بیش از 5 میلیون خانوار در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن