شهرداری مجوزهایی که برای شهر و شهروندان پیامد دارد؛ صادر نکند